INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – CZĘŚĆ II