Informacja z otwarcia ofert – Rodzina w Centrum

22 czerwca 2017

Informacja z otwarcia ofert – Rodzina w Centrum

Poniżej publikujemy informację z otwarcia ofert dot. postępowania nr PC.361.2.2017 na Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 Informacja z otwarcia ofert