Projekty PCPR

 • Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.Powiat Tucholski zawarł w grudniu 2023 r. umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
  na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach programu wsparcia powiatu
  w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Powiat otrzymał wsparcie
  ze środków Funduszu Pracy w wysokości 242.620,00 zł.  na dofinansowanie wynagrodzeń wraz
  z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych. Okres realizacji zadania
  od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.
  Dofinansowanie – 242.620,00 zł.
  Całkowita wartość – 242.620,00 zł.
 • Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością
 • Stabilne zatrudnienie
 • Projekt „Samodzielnie (nie samemu)…”
 • Moduł IV
 • Aktywny Samorząd
 • PFRON 2022 rok