Projekty PCPR

Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przekształceniu stowarzyszenia „Jak w rodzinie”

Zarząd Tucholskiego Stowarzyszenia „Jak w rodzinie” zawiadamia, że w dniu 09.09.2022 r. Zgromadzenie Członków stowarzyszenia podjęto uchwałę o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego „Jak w rodzinie” w stowarzyszenie zarejestrowane w KRS działające pod nazwą „Tucholskie Stowarzyszenie „Jak w rodzinie””. Wobec powyższego Zarząd zawiadamia co następuje:

  • Stowarzyszenie zwykłe zostaje rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wstępuje ono we wszystkie prawa i obowiązki stowarzyszenia zwykłego, a członkowie stowarzyszenia zwykłego stają się członkami stowarzyszenia.
  • Członkowie przekształcanego stowarzyszenia zwykłego odpowiadają na dotychczasowych zasadach, solidarnie ze stowarzyszeniem za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres roku, licząc od dnia przekształcenia. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna.

 

 

UWAGA!

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” rozpoczęło realizację zadania publicznego pod nazwą „Grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością”. Szczegóły projektu oraz formularz rekrutacyjny znajdują się w zakładce po prawej stronie.

 

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” działające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi otrzymało dotację w wysokości 42.000,00 zł na realizację projektu „Poprawa jakości życia poprzez aktywizację i udział w grupie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”.  Środki uzyskano w ramach konkursu Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestnicy projektu (dorośli i dzieci z powiatu tucholskiego oraz świeckiego) będą mieli m.in. możliwość skorzystania z zajęć w sali rehabilitacji, sali integracji sensorycznej mieszczących się w Powiatowym Centrum Wsparcia w Tucholi, udziału w wykładach, spotkaniach ze specjalistami. 

Wartość całkowita projektu: 52.995,00 zł

Stowarzyszenie realizuje również projekt „Klubik jak w rodzinie” dla 10 dzieci w wieku 6-14 lat, które przebywają w rodzinach zastępczych. Działania w projekcie są ukierunkowane na poszerzenie ich wiedzy i zainteresowań. Stowarzyszenie uzyskało na ten cel 12.000,00 zł w ramach konkursu: 6/2021 wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Departament Spraw Społecznych – Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego.

Wartość całkowita projektu: 16.120,00 zł

Stowarzyszenie uzyskało w 2020 r. środki w wysokości 9.995,99 zł  w ramach projektu „Bawimy i uczymy się razem podczas balu andrzejkowego dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu tucholskiego – organizacja balu andrzejkowego, konkursu plastycznego i literackiego oraz wydanie kalendarza i tomiku wierszy”, przeprowadziło dwa konkursy literacki pt. „Wiersz lekkim piórem pisany” oraz plastyczny pt. „Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka”.  Projekt sfinansowany w postaci grantu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ze względu na pandemię COVID 19 realizacja organizacja balu andrzejkowego odbędzie się 01.06.2021 r.

Szczegóły na temat projektu zostaną wkrótce zamieszone na stronie internetowej.

Stowarzyszenie pracuje nad pozyskaniem kolejnych środków na rzecz społeczności lokalnej.