Projekt „Rodzina w Centrum 3”

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

Projekt Rodzina w Centrum 3  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 20 689 680,00 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 17 586 228,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

EFEKTY:

  • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
  • poprawę relacji w rodzinie
  • równe szanse rozwoju dzieci
  • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
  • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze