Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna działa na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z późn. zm., Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z dnia 22 maja 2003r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Rehabilitacja społeczna jest realizowana poprzez:

  • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – aktywna rehabilitacja lecznicza połączona z elementami wypoczynku mająca na celu poprawę sprawności i integrację osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – sprzyja ona integracji osób niepełnosprawnych, pobudza zainteresowania i aktywność,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – ma na celu łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez refundację zakupu np. pieluchomajtek, protez, aparatów słuchowych itd.. Wykaz środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych, leczniczych środków technicznych znajduje się w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r.
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Realizowane jest ono poprzez podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności. W miarę możliwości, powinna pomóc osobie niepełnosprawnej w samodzielnym funkcjonowaniu, wykonywaniu podstawowych, codziennych czynności lub ułatwić kontakt z otoczeniem np. poprzez przystosowanie łazienki do potrzeb wnioskodawcy, budowę pochylni.

Cele rehabilitacji społecznej

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Jej głównym zadaniem jest pobudzanie aktywności, zaradności osobistej, tak by zapewnić optymalny poziom niezależności funkcjonowania. Osoby niepełnosprawne mają prawo do własnego rozwoju, czuć się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Zainteresowanie rehabilitacją społeczną jest coraz większe. Do naszej jednostki wpływa znacznie więcej wniosków niż w latach poprzednich. Większość z nich jest rozpatrzona pozytywnie choć zdarzają się rezygnacje i odmowy ze względów formalnych. Niestety mimo coraz większej ilości środków finansowych przyznawanych przez PFRON na nasz powiat, są także odmowy z braku funduszy.