Rehabilitacja Zawodowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej poprzez:

  • zwrot pracodawcom kosztów przystosowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz na rozpoznanie potrzeb dokonanych przez służby medycyny pracy.
  • zwrot pracodawcom części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na utworzonych stanowiskach pracy.
  • udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej.

W ramach przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej pracodawca może otrzymać:

  • zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonego lub istniejącego stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Zwrot ten obejmuje zakup środka trwałego związanego z przystosowaniem stanowiska w sposób umożliwiający wykonywanie przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego.
  • zwrot kosztów rozpoznania obejmuje niezbędne badania mające na celu ustalenie zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności jak również rozpoznanie koniecznych elementów składowych wyposażenia danego stanowiska oraz zakresu obowiązków na tym stanowisku pracy, dającym podstawę do oceny możliwości wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną.

Obecnie pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne ujęte w ewidencji prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacane raz na dwa miesiące w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań.

Z kontaktów z pracodawcami dało się zauważyć, że to właśnie tą formą pomocy są zainteresowani. Na stanowisku ds. rehabilitacji zawodowej udziela się pełnej informacji w sprawie ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach SOD.

Zwrot pracodawcom części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na utworzonych stanowiskach pracy.

Zadaniem PCPR z tego zakresu jest:

  • kontrola prawidłowości realizacji zawartych umów,
  • refundacja wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na utworzonych stanowiskach pracy.
  • Wysokość refundacji wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty zawartej w umowie nie przysługuje w przypadkach zasiłków chorobowych płaconych przez ZUS lub innej przyczyny mającej wpływ na wysokość wypłaconego wynagrodzenia, nie może być wyższa niż koszty faktycznie poniesione przez pracodawcę.