Program wyrównywania różnic między regionami

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje w 2023 roku program Wyrównywanie różnic między regionami III.
     Celem programu jest wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki mogą zostać skierowane do: jednostek samorządu powiatowego, placówek edukacyjnych, środowiskowych domów samopomocy, gmin, organizacji pozarządowych, jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Wsparcie po złożeniu stosownego wniosku można uzyskać w poszczególnych obszarach:

Powiat Tucholski informuje, że do dnia 31.01.2023 r. przyjmuje wnioski na rok 2023 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1.    W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

1)   obszar B:

a)      zakres przedmiotowy – likwidacja barier w urzędach [dotyczy obiektów, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego lub gminnego], placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawny poruszania się i komunikowania;

b)      maksymalna wysokość dofinansowania 165.000,00 zł; intensywność  pomocy – do 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu (w przypadku urzędów do 35%);

c)      beneficjenci – powiaty, gminy lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2)   obszar C:

a)      zakres przedmiotowy: tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

b)      maksymalna wysokość dofinansowania 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; intensywność pomocy do 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;

c)      beneficjenci – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3)   obszar D:

a)      zakres przedmiotowy: likwidacja barier transportowych;

b)      wysokość dofinansowania wynosi:

·         135.000,00 zł dla samochodów osobowych (mikrobusów), które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

·         110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych (mikrobusów), które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

·         330.000,00 zł dla autobusów,

·         intensywność pomocy: do 85% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu (95% w przypadku WTZ);

c)      beneficjenci: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty; jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

4)   obszar F:

a) zakres przedmiotowy: tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (dotyczy tylko powiatów, gdzie nie działają warsztaty terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej (na terenie powiatu występuje zagrożenie degradacją infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej);

b) maksymalna wysokość dofinansowania – do 80% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 180.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

c) beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

 

5)   obszar G:

a)      zakres przedmiotowy: skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 

b)      beneficjenci: powiaty.

2.    Procedura składania wniosku:

1)      podmioty uprawnione mogą składać wnioski do dnia 31.01.2023 r. (decyduje data wpływy do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową data stempla);

2)      z treścią programu można zapoznać się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

3)      informacje na temat procedur realizacji programu oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4)      wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola;

5)      Powiat Tucholski zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcy do poprawy/uzupełnienia wniosku oraz do odrzucenia wniosku.

3. Obszar A.

Obszar A Programu dotyczy zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12.04.2002 r. Wnioski należy składać bezpośrednio do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń.  Dokumenty dotyczące realizacji projektu w ramach obszaru A znajdują się na stronach internetowych PFRON.

4.    Obszar E.

            Poza wymienionymi wyżej działaniami w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. W tym przypadku wniosek należy złożyć bezpośrednio do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń. Dokumenty dotyczące realizacji projektu w ramach obszaru E znajdują się na stronach internetowych PFRON.