Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Uprawnionymi do korzystania z dofinansowania do turnusów są osoby niepełnosprawne tj.:

  • dzieci do 16 roku życia, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osoby powyżej 16-tego roku życia posiadające aktualne orzeczenie o grupie inwalidzkiej KIZ, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

Z dofinansowania można skorzystać raz w roku kalendarzowym. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale, a na osobę w samotną 65% przeciętnego wynagrodzenia wg przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wysokość dofinansowania ustala się w kwocie:

  • 30 % dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-go roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności.
  • 27 % dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25 % dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20 % dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności,


W sytuacji, gdy dochód przekracza, wysokość dofinansowania (również w przypadku dofinansowania dla opiekuna) pomniejsza się o kwotę, o którą dochód uczestnika został przekroczony.

Druki wniosków o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych  znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Druki do pobrania” i w siedzibie PCPR.

Wnioski można składać w każdym terminie w godzinach urzędowania PCPR lub drogą korespondencyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tuchola, ul. Kościuszki 16, 89-500  Tuchola.

 

WNIOSKODAWCY, KTÓRYM NIE ZOSTAŁO PRZYZNANE DOFINANSOWANIE Z POWODU NIEWYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH, SĄ ZAINTERESOWANE DOFINANSOWANIEM W ROKU PRZYSZŁYM MUSZĄ PONOWNIE WYSTĄPIĆ O DOFINANSOWANIE SKŁADAJĄC NOWY WNIOSEK   W NASTĘPNYM ROKU.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.