Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Do wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy dołączyć:

 1. Aktualny wyciąg z KRS.
 2. Statut.
 3. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku (sprawozdanie merytoryczne).
 4. Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo).
 5. Udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnym obciążeniu.
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków własnych na realizację zadania (do każdego zadania oddzielnie).
 7. Wypełniony wniosek.

W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku ponadto należy dołączyć informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

W przypadku gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku ponadto należy dołączyć:

 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Przekazanie środków finansowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi następuje, zgodnie z zapisami umowy, przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto lub na konto dostawcy lub wykonawcy usług, wynikające z dokumentów finansowych.

Druki wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Druki do pobrania” i w siedzibie PCPR.

Wnioski można składać w każdym terminie w godzinach urzędowania PCPR lub drogą korespondencyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tuchola, ul. Kościuszki 16, 89-500  Tuchola.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON.