Dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony w tutejszym Centrum.
Do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie lekarza specjalisty potwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu,
 • udokumentowanie dochodów netto wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający koszt realizacji zadania,
 • pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik),
 • inne dokumenty wymagane do wniosku.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny są przyjmowane przez cały rok, a decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON na dany rok kalendarzowy.
Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny z powodu braku środków finansowych PFRON w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić
o dofinansowanie w następnym roku poprzez złożenie nowego wniosku.
Po przyznaniu dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, z wnioskodawcą zawierana jest umowa, określającą w szczególności:
– kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie,
– sposób przekazania dofinansowania,
– termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dokonany po zawarciu umowy z osobą niepełnosprawną, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.

Raz w roku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku. W powyższym przypadku wniosek składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

2. PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do:

 • 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
 • 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

Osoba zainteresowana otrzymaniem dofinansowania, powinna złożyć w tutejszym Centrum w pok. 008 (parter), osobiście lub za pośrednictwem poczty następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • udokumentowanie dochodów netto za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w sprzęt, o którego dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez sklep wydający przedmiot,
 • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup, określające kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego,
 • inne dokumenty wymagane do wniosku.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu środków finansowych z PFRON. Aby skorzystać z pomocy w zakresie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, średni miesięczny dochód netto wnioskodawcy nie może przekroczyć:
– 50% przeciętego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.

W przypadku dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych w wyniku zakupu w/w przedmiotów.

 

Druki wniosków o dofinansowanie w zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Druki do pobrania” i w siedzibie PCPR.

Wnioski można składać w każdym terminie w godzinach urzędowania PCPR lub drogą korespondencyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tuchola, ul. Kościuszki 16, 89-500  Tuchola.