Projekt pn. „Bawimy i uczymy się razem podczas balu andrzejkowego dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu tucholskiego – organizacja balu andrzejkowego, konkursu plastycznego i literackiego oraz wydanie kalendarza i tomiku wierszy”.

 

Umowa o przyznanie pomocy nr 2/2020/G/PROW/06 zawarta w dniu 09.09.2020 r. w Tucholi z Partnerstwem „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Tytuł operacji: Bawimy i uczymy się razem podczas balu andrzejkowego dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu tucholskiego – organizacja balu andrzejkowego, konkursu plastycznego i literackiego oraz wydanie kalendarza i tomiku wierszy.

Cel projektu: aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację balu andrzejkowego dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu tucholskiego, połączonego z edukacją przyrodniczo-kulturalną (organizacja konkursu plastycznego, literackiego, wydanie kalendarza oraz tomiku wierszy), służącego wzmocnieniu kapitału społecznego.

Opis operacji: Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego LSR
odpowiadającemu przedsięwzięciu 3.1.1 Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenie integracyjne i aktywizacyjne mieszkańców LSR tj., aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku poprzez organizację balu andrzejkowego dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu tucholskiego, połączonego z edukacją przyrodniczo-kulturalną.

W związku z tym projekt wpisuje się w realizację celu ogólnego LSR „Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023 roku”. Bal andrzejkowy oprócz integracji i aktywizacji rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych będzie zawierał część edukacyjną (edukacja ekologiczna i kulturalna). Bal poprzedzony będzie konkursem plastycznym z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej oraz konkursem literackim na wiersz o tematyce dowolnej. Częścią balu będzie wieczór poetycko – literacki. Projekt wpisuje się w zakres „wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”, ponieważ edukujemy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska (konkurs plastyczny „Bory Tucholskie oczami dziecka”,    animacje przyrodniczo – ekologiczne podczas balu andrzejkowego, wydanie kalendarza) oraz rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość na poezję (konkurs literacki, wieczór poetycko – literacki, wydanie tomiku wierszy). Nasz projekt jest odpowiedzią na słabą stronę obszaru jaką jest niska świadomość ekologiczna mieszkańców oraz niewystarczająca aktywność dużej części mieszkańców. Projekt zakłada organizację balu andrzejkowego dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu tucholskiego, połączonego z edukacją przyrodniczo-kulturalną. Projekt przeznaczony jest dla rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu tucholskiego (na terenie powiatu funkcjonuje 65 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 133 dzieci oraz 2 placówki opiekuńczo wychowawcze, w których przebywa łącznie 29 dzieci).

Planowane działania: Konkurs przyrodniczo – ekologiczny z wybranych przez komisję prac zostanie wydrukowany kalendarz ścienny, który przyczyni się do podnoszenia świadomości ekologicznej i wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska. Bory Tucholskie ze względu na swoje zasoby uznane są za Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO, jest w nich wiele terenów objętych ochrona przyrody, o czym należy przypominać naszym mieszkańcom.Konkurs literacki. Wszystkie chętne dzieci będą miały możliwość zaprezentowania swojej poezji również w trakcie balu andrzejkowego. Bal andrzejkowy składa się z 2 części: bal z elementami edukacji ekologicznej oraz wieczór poetycko-literacki. Prezentacja tomiku poezji lokalnej poetki pt. „Wiersze nieuczesane” połączona z koncertem poezji śpiewanej.

Efekty: Realizacja projektu grantowego przyczyni się do realizacji wskaźników zaplanowanych w LSR tj.: Liczba wydarzeń/ imprez rozumiana jako liczba przedsięwzięć integracyjnych innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR – 1 bal Andrzejkowy, 200 osób.

Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 9.995,00 zł.

Projekt grantowy realizowany jest przez Stowarzyszenie „Jak w Rodzinie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.