Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 511)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 roku, poz. 926);

II. Warunki uzyskania dofinansowania

 1. Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych może ubiegać się:

   1) osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

jeżeli

 1. a) likwidacja bariery jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
  a ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
 2. Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych nie może ubiegać się osoba która:

  1) ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

  2) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie,

  3) w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na te cele środki
z PFRON

III. Wysokość dofinansowania

 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

IV. Informacje dodatkowe

 1. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie  w życiu codziennym.
 2. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji powodujące jej izolację w społeczeństwie.
 3. Druki wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Druki do pobrania” oraz w Centrum.

Wnioski można składać w godzinach urzędowania PCPR oraz drogą korespondencyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.