Zapytanie zgodne z zasadą konkurencyjności nr pc.3660.50.2011

25 lutego 2011

Zapytanie zgodne z zasadą konkurencyjności nr pc.3660.50.2011

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola.

Tytuł projektu: Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Tytuł projektu „Coaching metodą aktywizacji społecznej

i zawodowej”.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja: zajęcia z autoprezentacji z elementami wizażu

Termin realizacji: Kwiecień 2011 r.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena ofertowa: 100%.

Sposób realizacji: Zgodnie z harmonogramem projektu.

Termin składania oferty: do 18.03.2011 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola, tel./fax (052) 559 20 18, e-mail: coaching.tuchola@wp.pl