Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – szkolenie nr 11

08 listopada 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – szkolenie nr 11

Zamawiający

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 Tytuł projektu:

 Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia pt. SPOSOBY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI.

 Opis zamówienia:

 – Przeprowadzenie szkolenia na temat skutecznych metod zachęcania pracowników do podnoszenia kwalifikacji;

 – Szkolenie dla około 20 – 25 osób (pracownicy administracji);

 – Zamawiający zapewnia salę szkoleniową z wyposażeniem;

 – Szkolenie w Tucholi;

 – Wykonawca zostaje zobowiązany do: zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników oraz zaświadczeń o udziale w szkoleniu ologowanych zgodnie z wymaganiami zamawiającego;

 – Wykonawca zostaje zobowiązany do zapewnienia kompetentnego wykładowcy;

 – Szkolenie 1-dniowe (około 5 godzin zegarowych).

 Termin realizacji:

 Październik/listopad 2013 r.

 Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

 Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

 Kryteria oceny ofert

 Cena brutto 50%

 Doświadczenie oferenta oraz wykładowcy 25%

 Proponowany program 25%

 Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 26.09.2013 r.

 Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 tel/fax (052) 559 20 18

 telefon komórkowy: 696 612 376

 e-mali: pcprtuchola@wp.pl

 (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

 Odpowiedź na zapytanie ofertowe: SZKOLENIE NR 11

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Uwagi:

 Oferent zobowiązany jest załączyć:

 – Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce;

 – CV osoby prowadzącej szkolenie;

 – Proponowany program szkolenia;

 – Ofertę cenową brutto za całość szkolenia złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny z zamawiającym).