Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności – szkolenie 14

17 listopada 2013

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności – szkolenie 14

Zamawiający

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 Tytuł projektu

 Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Przedmiot zamówienia

 PROMOCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 Opis zamówienia

 -Przeprowadzenie szkolenia na temat technik promowania organizacji pozarządowych;

 -Szkolenie dla 15 – 20 osób (członkowie organizacji pozarządowych z powiatu tucholskiego);

 -Zamawiający zapewnia salę szkoleniową z wyposażeniem;

 -Szkolenie w Tucholi;

 -Wykonawca zostaje zobowiązany do: zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników oraz zaświadczeń o udziale w szkoleniu ologowanych zgodnie z wymaganiami zamawiającego;

 -Wykonawca zostaje zobowiązany do zapewnienia kompetentnego wykładowcy;

 -Szkolenie 1-dniowe (około 4 – 5 godzin zegarowych).

 Termin realizacji

 Listopad 2013 r.

 Forma płatności

 Przelew na podane konto bankowe

 Koszty dostawy

 (jeżeli dotyczy)

 Nie dotyczy

 Kryteria oceny ofert

 Cena brutto 50%

 Doświadczenie oferenta oraz wykładowcy 25%

 Proponowany program 25%

 Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 04.11.2013 r.

 Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 tel/fax (052) 559 20 18

 telefon komórkowy: 696 612 376

 e-mali: pcprtuchola@wp.pl

 (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

 Odpowiedź na zapytanie ofertowe: SZKOLENIE NR 14

 Inne

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Uwagi

 Oferent zobowiązany jest załączyć:

 -Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce;

 -CV osoby prowadzącej szkolenie;

 -Proponowany program szkolenia;

 -Ofertę cenową brutto za całość szkolenia złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny

 z zamawiającym).