Zmiany w Procedurach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

01 lipca 2019

Zmiany w Procedurach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Zmiany dotyczą obszaru E programu (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) i umożliwiają:

  • udzielanie ze środków programu dofinansowania wkładu własnego również w projektach, które uzyskały dofinansowanie ze środków PFRON przekazywanych do samorządów zgodnie z algorytmem. Dofinansowanie będzie udzielane z zachowaniem zasady, że łączna suma środków z programu i algorytmu nie będzie mogła przekroczyć maksymalnych wartości kwotowych i progów procentowych wynikających z ustawy i aktów wykonawczych do tej ustawy regulujących realizację danego zadania ustawowego. (Dotychczas możliwości takie dopuszczone były tylko dla obszarów F i G programu).
  • udzielanie ze środków programu dofinansowania wkładu własnego również w projektach będących już w trakcie realizacji, niezależne od daty zawarcia umowy z instytucją organizującą konkursy, w których zaplanowany wstępnie wkład własny okazał się niewystarczający. (Dotychczas wnioski składane do PFRON mogły obejmować projekty dofinansowane przez instytucję wdrażającą/zarządzającą/pośredniczącą, z którą wnioskodawca zawarł umowę nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku do PFRON).