ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ

18 sierpnia 2017

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ

17 sierpnia 2017 r. p. Mariusz Błaszczak,  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził  Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa  na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Zasady te określają:

– przeznaczenie pomocy, warunki ogólne przyznawania pomocy i podstawę prawną,

– warunki przyznania pomocy finansowej na remont budynku/ lokalu mieszkalnego

  • do 20 tys. zł
  • do 100 tys. zł

– warunki przyznania pomocy na odbudowę budynku / lokalu mieszkalnego

  • do 200 tys. zł

– uruchamianie środków z rezerwy celowej na wypłatę zasiłków celowych.

– uproszczone zasady szacowania strat do 100 tys. zł i 200 tys. zł, tj. szacowania dokonuje osoba posiadająca uprawnienia  zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo komisja powołana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w której bierze udział pracownik organu nadzoru budowlanego wykonujący zadania służbowe.

– kwoty pomocy finansowej przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń.

zasady udzielania pomocy finansowej

Rozporządzenie z 17. 08.2017 r.