Zapytanie ofertowe

28 sierpnia 2010

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 -500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu:

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu prawa jazdy kat. B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu prawa jazdy kat B:

a) uzyskanie przez beneficjentów zaświadczenia o ukończeniu kursu na prawo jazdy,

b) skierowanie na egzamin,

c) przewiduje się możliwość 1 poprawki egzaminu wewnętrznego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji:

od VIII.2010 r. do XII.2010 r.

Forma płatności:

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy: (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa: 100%

Sposób realizacji:

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty:

do 16.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów – zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego:

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE JEDNOSTKI)

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu:

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są zajęcia hipoterapii

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są zajęcia hipoterapii dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi

Termin realizacji

od VIII.2010 r. do XII.2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa.

Sposób realizacji

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 21.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów – zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE JEDNOSTKI)

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć/kursów/warsztatów:

– doradca zawodowy,

– trening kompetencji społecznych,

– kurs komputerowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć uczestników projektu z:

– doradcą zawodowy poprzez uzyskanie Indywidualnych Planów Działania

– trening kompetencji społecznych – podniesienie kompetencji życiowych,

– kurs komputerowy – kurs podstawowy z elementami projektowania stron internetowych, obsługi programów MS Office.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji

od VIII.2010 r. do XII.2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa: 100%

Sposób realizacji:

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 16.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE JEDNOSTKI)

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie obozu integracyjnego dla młodzieży w wieku 15-25 lat.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja obozu integracyjnego dla młodzieży z placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz z rodzin zastępczych z powiatu tucholskiego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji

VIII.2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa: 100%

Sposób realizacji

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 16.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE JEDNOSTKI)

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskieg;

Przedmiot zamówienia

Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

-Komputer przenośny z systemem operacyjnym;

-Oprogramowanie biurowe MS Office.

Termin realizacji

lipiec 2010 sierpień 2010

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Cena towaru wraz z kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert

cena

Sposób realizacji

jednorazowo

Termin składania oferty

do 16.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

Rzutnik multimedialny z ekranem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rzutnik multimedialny z ekranem

Termin realizacji

lipiec 2010; sierpień 2010

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Cena towaru wraz z kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert

cena

Sposób realizacji

jednorazowo

Termin składania oferty

do 16.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są materiały biurowe.

Opis zamówienia

Materiały biurowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji

VII 2010 r. – XII 2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Cena towaru wraz z kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert

Cena

Sposób realizacji:

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 16.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja:

– kurs komputerowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć uczestników projektu z:

– kurs komputerowy; kurs podstawowy z elementami projektowania stron internetowych, obsługi programów MS Office.

Termin realizacji

od VIII.2010 r. do XII.2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa: 100%

Sposób realizacji:

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 21.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE CENTRUM)

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć/kursów/warsztatów:

– doradca zawodowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć uczestników projektu z:

– doradcą zawodowy poprzez uzyskanie Indywidualnych Planów Działania

Termin realizacji

od VIII.2010 r. do XII.2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa: 100%

Sposób realizacji:

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 21.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE CENTRUM)

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatu:

– trening kompetencji społecznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć uczestników projektu z:

– trening kompetencji społecznych; podniesienie kompetencji życiowych.

Termin realizacji

od VIII.2010 r. do XII.2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa: 100%

Sposób realizacji:

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 21.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE CENTRUM)

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 -500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu:

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu prawa jazdy kat. B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu prawa jazdy kat B:

a) uzyskanie przez beneficjentów zaświadczenia o ukończeniu kursu na prawo jazdy,

b) skierowanie na egzamin,

c) przewiduje się możliwość 1 poprawki egzaminu wewnętrznego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji:

od VIII.2010 r. do XII.2010 r.

Forma płatności:

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy: (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa: 100%

Sposób realizacji:

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty:

do 16.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów – zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego:

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE JEDNOSTKI)

Dodatkowe informacj:

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu:

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są zajęcia hipoterapii

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są zajęcia hipoterapii dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi

Termin realizacji

od VIII.2010 r. do XII.2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa.

Sposób realizacji

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 21.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów – zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE JEDNOSTKI)

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć/kursów/warsztatów:

– doradca zawodowy,

– trening kompetencji społecznych,

– kurs komputerowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć uczestników projektu z:

– doradcą zawodowy poprzez uzyskanie Indywidualnych Planów Działania

– trening kompetencji społecznych – podniesienie kompetencji życiowych,

– kurs komputerowy – kurs podstawowy z elementami projektowania stron internetowych, obsługi programów MS Office.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji

od VIII.2010 r. do XII.2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa: 100%

Sposób realizacji:

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 16.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE JEDNOSTKI)

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie obozu integracyjnego dla młodzieży w wieku 15-25 lat.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja obozu integracyjnego dla młodzieży z placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz z rodzin zastępczych z powiatu tucholskiego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji

VIII.2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa: 100%

Sposób realizacji

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 16.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE JEDNOSTKI)

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskieg;

Przedmiot zamówienia

Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

-Komputer przenośny z systemem operacyjnym;

-Oprogramowanie biurowe MS Office.

Termin realizacji

lipiec 2010 sierpień 2010

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Cena towaru wraz z kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert

cena

Sposób realizacji

jednorazowo

Termin składania oferty

do 16.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

Rzutnik multimedialny z ekranem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rzutnik multimedialny z ekranem

Termin realizacji

lipiec 2010; sierpień 2010

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Cena towaru wraz z kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert

cena

Sposób realizacji

jednorazowo

Termin składania oferty

do 16.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są materiały biurowe.

Opis zamówienia

Materiały biurowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji

VII 2010 r. – XII 2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Cena towaru wraz z kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert

Cena

Sposób realizacji:

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 16.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja:

– kurs komputerowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć uczestników projektu z:

– kurs komputerowy; kurs podstawowy z elementami projektowania stron internetowych, obsługi programów MS Office.

Termin realizacji

od VIII.2010 r. do XII.2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa: 100%

Sposób realizacji:

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 21.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE CENTRUM)

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć/kursów/warsztatów:

– doradca zawodowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć uczestników projektu z:

– doradcą zawodowy poprzez uzyskanie Indywidualnych Planów Działania

Termin realizacji

od VIII.2010 r. do XII.2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa: 100%

Sposób realizacji:

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 21.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE CENTRUM)

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/POKL 7.1.2/10

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Dom Dziecka

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

Tytuł projektu

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego;

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatu:

– trening kompetencji społecznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć uczestników projektu z:

– trening kompetencji społecznych; podniesienie kompetencji życiowych.

Termin realizacji

od VIII.2010 r. do XII.2010 r.

Forma płatności

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa: 100%

Sposób realizacji:

Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty

do 21.07.2010 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: doradca-pcpr@tuchola.pl, ewanadolna@vp.pl

Sposób przygotowania oferty

W formie dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3.Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

(ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE CENTRUM)

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna