Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjnością- schodołaz

10 września 2012

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjnością- schodołaz

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: SCHODOŁAZ

Opis zamówienia:

– sprzedaż schodołazu gąsienicowego;

– urządzenie fabrycznie nowe.

Termin realizacji: Październik/listopad 2012

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– Cena 50%;

– Atrakcyjność oferty 50%.

Sposób realizacji: Jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

01.10.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola, tel/fax (052) 559 20 18, telefon komórkowy: 600 934 507, e-mali: pcprtuchola@wp.pl, (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: schodołaz

Inne: Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.