Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- ulotki

13 lipca 2012

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- ulotki

PC.3660.29.2012

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: Ulotki

Opis zamówienia:

– zaprojektowanie ulotki informacyjnej zgodnie z wymogami zamawiającego;

– przedstawienie już istniejących projektów ulotek swojego wykonania;

– druk ulotki w 500 egzemplarzach

Termin realizacji: SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2012 R.

Forma płatności: przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– Cena (50%);

– Atrakcyjność oferty (50%).

Sposób realizacji: jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

31.07.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej,

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: ulotki.

WYMIARY ULOTEK:

– ulotka o wymiarach A4 łamana (składana) na 3 części, dwustronna;

– ulotka drukowana w kolorze;

– rodzaj papieru – oferowany przez wykonawców;

– zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.