Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności -kurs języka migowego

20 maja 2013

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności -kurs języka migowego

Tytuł projektu: Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Przedmiot zamówienia:

KURS JĘZYKA MIGOWEGO I i II STOPNIA (KSS-1, KSS-2) DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ

Opis zamówienia:

– Przeprowadzenie kursu języka migowego I i II stopnia (KSS-1 i KSS-2);

– Kurs dla 25 osób z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

– Zamawiający zapewnia salę szkoleniową z wyposażeniem;

– Kurs w Tucholi;

– Wykonawca zostaje zobowiązany do: zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego

z uczestników, wystawienia zaświadczeń/certyfikatów o udziale w kursie; zapewnienia kompetentnego wykładowcy;

– Kurs musi kończyć się egzaminem.

Termin realizacji:

czerwiec – listopad 2013

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy: (jeżeli dotyczy) Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

– Cena brutto 50%

– Doświadczenie oferenta 25%

– Opis i proponowany program kursu 25% (uwzględnić ilość godzin oraz znaków przeznaczonych na każdy stopień kursu)

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

05.06.2013 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 696 612 376

e-mali: pcprtuchola@wp.pl (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

i integracji społeczne”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: kurs języka migowego”

Inne:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:

Oferent zobowiązany jest załączyć:

– Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu kursu języka migowego dla pracowników pomocy społecznej;

– CV osoby prowadzącej kurs;

– Proponowany program kursu z uwzględnieniem ilości godzin

i znaków przeznaczonych na każdy stopień kursu;

– Ofertę cenową brutto za całość kursu złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny

z zamawiającym).