Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności – grupa wsparcia

22 października 2013

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności – grupa wsparcia

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 Tytuł projektu:

 Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Przedmiot zamówienia:

 PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

 Opis zamówienia:

 – Przeprowadzenie grupy wsparcia w formie grupy pomocowej i edukacyjnej dla rodzin zastępczych z terenu powiatu tucholskiego;

 – Wymagane wykształcenie osoby prowadzącej grupę – psychologia

 – Wymiar – 24 godziny w okresie sierpień – listopad 2013 r.;

 – Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy spotykające się raz w miesiącu;

 – Zamawiający zapewnia salę z wyposażeniem;

 – Miejsce realizacji Tuchola;

 Termin realizacji: Sierpień – listopad 2013 r.

 Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

 Koszty dostawy (jeżeli dotyczy) – Nie dotyczy

 Kryteria oceny ofert

 Cena brutto 50%

 Doświadczenie osoby prowadzącej grupę wsparcia 25%

 Kwalifikacje osoby prowadzącej grupę wsparcia 25%

 Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 04.08.2013 r.

 Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 tel/fax (052) 559 20 18

 telefon komórkowy: 696 612 376

 e-mali: pcprtuchola@wp.pl (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

 Odpowiedź na zapytanie ofertowe: Grupa wsparcia

 Inne:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Uwagi:

 Oferent zobowiązany jest załączyć:

 – Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi;

 – CV osoby prowadzącej grupę wsparcia

 – Ofertę cenową brutto za całość szkolenia złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny z zamawiającym).