Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

15 czerwca 2011

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL 7.1.2/11

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywanej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców

powiatu tucholskiego”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć/kursów/warsztatów:

– doradca zawodowy,

– trening kompetencji społecznych,

– kurs komputerowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć uczestników projektu z:

– doradcą zawodowy poprzez uzyskanie Indywidualnych Planów Działania

– trening kompetencji społecznych – podniesienie kompetencji życiowych,

– kurs komputerowy – kurs podstawowy z elementami projektowania stron internetowych, obsługi programów MS Office itp.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: od VII.2011 r. do IX.2011 r.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. atrakcyjność oferty,

2. udokumentowane doświadczenie trenera w prowadzeniu danych zajęć z osobami niepełnosprawnymi,

3. posiadane zaświadczenia/dyplomy/certyfikaty,

4. cena ofertowa.

Sposób realizacji: Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty: do 05.07.2011 r. do godz. 15.30

Sposób składania oferty (na adres

mailowy, pocztą lub osobiście):

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: ewanadolna@vp.pl

z dopiskiem ?Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

sposób przygotowania oferty: W formie dokumentów – zgodnie z załączonymi wzorami

załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3. Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

Dodatkowe informacje: dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

nr 1/POKL 7.1.2/11

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POKL7.1.2/11 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi

w Zapytaniu ofertowym.

Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem przeprowadzenie kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć:

Doradca zawodowy dla 32 uczestników projektu (32 os. niepełnosprawne x 3h).

Łączna cena brutto na 1 osobę / 1 godzinę włącznie z materiałami szkoleniowymi: ________________________

Trening kompetencji społecznych – grupowy dla 2 grup po 16 osób łączny czas zajęć 48 h (2 gr. x 24 godz.)

Łączna cena brutto na 1 godzinę: _______________________________________________________________

Kurs komputerowy grupowy dla 2 grup po 16 os. łączny czas zajęć 80 h (2 gr. x 40 h) wraz z udostępnieniem uczestnikom kursu sprzętu komputerowego

Łączna cena brutto na 1 godzinę wraz z materiałami szkoleniowymi: ___________________________________

Łączna cena brutto na w/w realizację wszystkich zajęć: _____________________________________________

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

nr 1/POKL 7.1.2/11

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania usługi realizacji zadań wskazanych

w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.7.1.2/11 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

niniejszym oświadczam, że spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym

nr 1/POKL.7.1.2/11, a w szczególności:

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego przez Zamawiającego postępowania Zapytania ofertowego nr 1/POKL.7.1.2/11.

????????, data ???????. ????????????????

(miejscowość) (podpis i pieczęć Oferenta/lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

nr 1/POKL 7.1.2/11

Doświadczenia zawodowe

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POKL.7.1.2/11 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w Zapytaniu ofertowym oświadczamy,

że wykonaliśmy następujące usługi:

nazwa odbiorcy: ____________________________________________________________________________

wartość zamówienia (brutto): __________________________________________________________________

przedmiot zamówienia wraz z określeniem

zakresu wykonywanych usług: ________________________________________________________________

czas realizacji (od ? do): ____________________________________________________________________

?????????, data ?????.? ????????????????

(miejscowość) (podpis i pieczęć Oferenta/lub osoby

uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL 7.1.2/11

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców

powiatu tucholskiego”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i zorganizowanie:

– 14 – dniowego wyjazdu jako zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla 32 osób niepełnosprawne oraz dla 1 asystenta osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest p[przeprowadzenie zorganizowanego wyjazdu:

– 14 – dniowego wyjazdu jako zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla 32 osób niepełnosprawne oraz dla asystenta osób niepełnosprawnych.

Dysfunkcje narządu ruchu włącznie z osobami poruszającymi się na wózku inwalidzkim.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji:

od IX.2011 r. do X.2011 r.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. atrakcyjność oferty,

2. posiadanie wpisów OR i OD

3. cena ofertowa.

Sposób realizacji: Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty: do 05.07.2011 r. do godz. 15.30

Sposób składania oferty (na adres

mailowy, pocztą lub osobiście):

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: ewanadolna@vp.pl

z dopiskiem ?Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

sposób przygotowania oferty: W formie dokumentów – zgodnie z załączonymi wzorami

załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3. Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

Dodatkowe informacje: dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

nr 2/POKL 7.1.2/11

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/POKL7.1.2/11 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi

w Zapytaniu ofertowym.

Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem przeprowadzenie kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć:

14 – dniowy wyjazdu jako zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla 32 osób niepełnosprawne. Dysfunkcje narządu ruchu włącznie z osobami poruszającymi się na wózku inwalidzkim.

Łączna cena brutto na 1 osobę / 14 dni: _____________________________________________

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

nr 2/POKL 7.1.2/11

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania usługi realizacji zadań wskazanych

w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/POKL.7.1.2/11 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

niniejszym oświadczam, że spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym

nr 2/POKL.7.1.2/11, a w szczególności:

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego przez Zamawiającego postępowania Zapytania ofertowego nr 2/POKL.7.1.2/11.

????????, data ???????. ????????????????

(miejscowość) (podpis i pieczęć Oferenta/lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

nr 2/POKL 7.1.2/11

Doświadczenia zawodowe

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/POKL.7.1.2/11 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w Zapytaniu ofertowym oświadczamy,

że wykonaliśmy następujące usługi:

nazwa odbiorcy: ____________________________________________________________________________

wartość zamówienia (brutto): __________________________________________________________________

przedmiot zamówienia wraz z określeniem

zakresu wykonywanych usług: ________________________________________________________________

czas realizacji (od ? do): ____________________________________________________________________

?????????, data ?????.? ????????????????

(miejscowość) (podpis i pieczęć Oferenta/lub osoby

uprawnionej do reprezentowania Oferenta)