Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

20 stycznia 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i zorganizowanie: – 14 – dniowego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dla 35 osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie i zorganizowanie wyjazdu tj.:

1.14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 35 osób niepełnosprawnych w terminie od 22 września do 06 października 2013 r.

2. Organizator oraz Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny musi poosiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694) oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn, zm.)

3. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków i organizatorów powinno zawierać informację o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych w tym o turnusie rehabilitacyjnym, w którym będą uczestniczyć osoby z następującymi dysfunkcjami oraz schorzeniami: narząd ruchu, narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, układu krążenia, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, narządu słuchu, narząd wzroku, epilepsja, schorzenia neurologiczne, cukrzyca, schorzenia układu oddechowego, kobiety po mastektomii, alergie, choroby neurologiczne, choroby reumatyczne.

4. Ośrodek, w którym odbędzie się turnus rehabilitacyjny powinien znajdować się na terenie Polski w miejscowościach górskich między innymi w województwach Śląskim, Małopolskim lub Podkarpackim.

5. Wykonawca powinie zapewnić całodzienne wyżywienie tj. co najmniej 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) z zachowaniem diet wynikających z posiadanych schorzeń oraz dodatkowo słuchy prowiant w dniu wyjazdu.

6. Zakwaterowanie powinno nastąpić w pokojach 2 lub 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. umywalka, prysznic, WC w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej wody). Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, TV oraz czajnik bezprzewodowy.

7. Wykonawca powinien również opłacić opłatę uzdrowiskową/klimatyczną jeżeli jest wymagana oraz pokryć koszt zorganizowania min.1 wieczorku zapoznawczego, min. 1 wycieczki autokarowej krajoznawczo-turystycznej z przewodnikiem poza miejscowość, w której odbywać się będzie turnus rehabilitacyjny oraz spotkania przy ognisku.

8. W trakcie turnusu każdy uczestnik skorzysta z min. 20 zabiegów zgodnie z zaleceniem lekarskim.

9. Turnus rehabilitacyjny powinien rozpocząć się od kolacji w dniu przyjazdu.

10. Wykonawca powinien opłacić ubezpieczenie NNW dla uczestników turnusu oraz zadbać o przestrzeganie przez uczestników podstawowych zasad współżycia społecznego, np. poprzez zakaz nadużywania alkoholu na terenie ośrodka.

11. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji i realizacji programu turnusu rehabilitacyjnego, w tym gabinet lekarski i zabiegowy

12. W budynku, w którym zostanie zrealizowany turnus powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

13. Baza zabiegowa oraz stołówka musi znajdować się w tym samym budynku, w którym są zakwaterowani uczestnicy lub w odległości nie większej niż 200 m.

14. Wykonawca w miejscu zakwaterowania i bazy zabiegowej, z której korzystają uczestnicy turnusu, w widocznym miejscu zamieści informację, że turnus rehabilitacyjny jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logo Narodowej Strategii Spójności oraz Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz Społeczny.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 22.09.2013 r. – 06.10.2013 r.,

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. cena ofertowa – 50%.

2. atrakcyjność oferty – 50%,

Sposób realizacji: Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty: do 08.02.2013 r. do godz. 15.30

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście):

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-20-18, (052) 559-20-41, e-mail: pcpr-ewanadolna@tuchola.pl

z dopiskiem: projekt systemowy pt. ?Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentów – zgodnie z załączonymi wzorami

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

3. Wzór formularza doświadczenia w realizacji zleceń w podobnym zakresie

Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Pani Ewa Nadolna

Ad. 1. FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POKL7.1.2/13 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi

w Zapytaniu ofertowym.

Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem przeprowadzenie kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć:

14 – dniowy turnus rehabilitacyjny dla 35 osób niepełnosprawnych.

Łączna cena brutto na 1 osobę / 14 dni: …

Ad. 2. OŚWIADCZENIE

o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania usługi realizacji zadań wskazanych

w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.7.1.2/13 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

niniejszym oświadczam, że spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym

nr 1/POKL.7.1.2/13, a w szczególności:

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego przez Zamawiającego postępowania Zapytania ofertowego nr 1/POKL.7.1.2/13.

Ad. 3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POKL.7.1.2/13 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w Zapytaniu ofertowym oświadczamy,

że wykonaliśmy następujące usługi:

nazwa odbiorcy: …

wartość zamówienia (brutto): …

przedmiot zamówienia wraz z określeniem …

zakresu wykonywanych usług: …

czas realizacji (od … do): …