Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – wizyta studyjna

23 października 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – wizyta studyjna

Zamawiający:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 Tytuł projektu:

 Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Przedmiot zamówienia:

 Przeprowadzenie wizyty studyjnej na terenie województwa podkarpackiego dla 12 osób dorosłych + pilota + kierowca.

 Opis zamówienia:

 Zorganizowanie 3 dniowego wyjazdu oraz przeprowadzenie wizyty studyjnej na terenie powiatu sanockiego w jednostkach pomocy społecznej, w szczególności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innych jednostkach pilotażowo wdrażających standardy usług oraz model instytucji na terenie powiatu sanockiego dla 14 osób dorosłych.

 Harmonogram spotkań ustali Zamawiający kontaktując się z jednostkami pomocy społecznej.

 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. Zapewnienia dojazdu (z Tucholi), przejazdów na miejscu podczas 3 dni oraz przejazdu z powrotem (do Tucholi).

 2. Pokrycia wszystkich wymaganych opłat parkingowych i drogowych.

 3. Ubezpieczenia NW uczestników.

 4. Zapewnienia obsługi kompetentnego pilota podczas całego wyjazdu.

 5. Zorganizowania bazy noclegowo – wyżywieniowej dla 12 uczestników, pilota i kierowcy tj.:

 a) 3 noclegów w hotelu/pensjonacie odpowiadającemu co najmniej 3 gwiazdkom, w pokojach 1 i 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym wg załączonej listy uczestników, która zostanie przekazana podczas podpisywania umowy;

 b) Wyżywienia podczas całej wizyty studyjnej składającego się z 3 śniadań, 1 obiad z 2 dań bez deseru, 1 obiad z 2 dań z deserem, 1 obiadokolację oraz 2 kolacje.

Oferta powinna zawierać:

1. Ofertę cenową brutto zamówienia przypadającego na jednego uczestnika.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej.

3. Koncesję do wykonywania transportu drogowego i przewozu osób.

4. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnym technicznie pojazdem a w przypadku awarii Wykonawca dysponuje pojazdem zastępczym, który podstawi niezwłocznie po awarii pojazdu.

 5. Wykazanie doświadczenia w realizacji kompleksowych wyjazdów.

 Termin realizacji: W terminie od 8 do 11 sierpnia 2013 r.

 Forma płatności: Gotówka po zrealizowaniu programu.

 Kryteria oceny ofert:

 – Standard usługi – 20%;

 – Warunki lokalowe – 30%;

 – Cena brutto za wykonanie całości usługi – 50% .

 Sposób realizacji: jednorazowo

 Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 02.08.2013 r. godz. 15.00

 Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 tel/fax (052) 559 20 18

 telefon komórkowy: 600 934 507

 e-mali: pcprtuchola@wp.pl

 (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

 Odpowiedź na zapytanie ofertowe: WIZYTA STUDYJNA 2

 Uwagi:

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.