Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- szkolenie

26 listopada 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- szkolenie

Zamawiający

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89 – 500 Tuchola

 Tytuł projektu:

Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Przedmiot zamówienia: szkolenie nt. asertywnej komunikacji w pracy urzędnika.

 Opis zamówienia

 •  – Przeprowadzenie szkolenia na temat metod efektywnej komunikacji w pracy urzędnika;
 •  – Szkolenie w formie warsztatu;
 •  – Szkolenie dla 20 osób dla pracowników samorządowych z terenu powiatu tucholskiego;
 •  – Zamawiający zapewnia salę szkoleniową z wyposażeniem;
 •  – Szkolenie w Tucholi;
 •  – Wykonawca zostaje zobowiązany do: zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników, zaświadczeń o udziale w szkoleniu ologowanych zgodnie z wymaganiami zamawiającego, kompetentnego wykładowcy;
 •  – Szkolenie jednodniowe (około 6 godzin).

 Termin realizacji: sierpień 2013 r.

 Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

 Koszty dostawy: (jeżeli dotyczy), Nie dotyczy

 Kryteria oceny ofert: Cena brutto 50%

 Doświadczenie oferenta oraz wykładowcy 25%

 Proponowany program 25%

 Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 18.08.2013 r.

 Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18
telefon komórkowy: 696 612 376

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Odpowiedź na zapytanie ofertowe: SZKOLENIE NR 7

Inne: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi : Oferent zobowiązany jest załączyć:

 • – Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce;
 • – CV osoby prowadzącej szkolenie;
 • – Proponowany program szkolenia;
 •  – Ofertę cenową brutto za całość szkolenia złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny z zamawiającym).