Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- szkolenie

25 lutego 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- szkolenie

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola.

Tytuł projektu: Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZRZESZAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Opis zamówienia:

– Temat szkolenia: Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe zrzeszające osoby niepełnosprawne;

– Przedstawienie źródeł finansowania z uwzględnieniem funduszy unijnych, krajowych, samorządowych dostępnych w województwie kujawsko – pomorskim/ powiecie tucholskim;

– Przedstawienie idei partnerstw publiczno – prawnych, prywatnych, publiczno – społecznych i innych w kontekście pozyskiwania środków. Przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie;

– szkolenie dla 20-25 osób;

– zamawiający zapewnia salę szkoleniową z wyposażeniem;

– szkolenie w Tucholi;

– wykonawca zobowiązuje się do: zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników, zaświadczeń o udziale w szkoleniu ologowanych zgodnie z wymaganiami zamawiającego, kompetentnego wykładowcy;

– szkolenie jednodniowe w wymiarze 5 godzin.

Termin realizacji: Marzec 2013 r.

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert:

– Cena brutto 50%

– Doświadczenie oferenta oraz wykładowcy 25%

– Proponowany program 25%

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

11.03.2013 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola, tel/fax (052) 559 20 18, telefon komórkowy: 696 612 376, e-mali: pcprtuchola@wp.pl, (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: szkolenie nr 2

Inne: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:

Oferent zobowiązany jest załączyć:

– dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

o podobnej tematyce;

– CV osoby prowadzącej szkolenie;

– proponowany program szkolenia;

– ofertę cenową brutto za całość szkolenia złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny z zamawiającym).