Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – szkolenie 13

17 listopada 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – szkolenie 13

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi 

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu

Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia

Warsztaty pt. „Kreatywne rozwiązywanie problemów społecznych w powiecie tucholskim”

Opis zamówienia

1. Przeprowadzenie warsztatów pt. „Kreatywne rozwiązywanie problemów społecznych w powiecie tucholskim” dla 25-30 pracowników instytucji samorządowych z terenu powiatu tucholskiego.

2. Termin realizacji warsztatów: 16-17.10.2013 r. (pierwszy dzień rozpoczęcie nie wcześniej niż o godzinie 10.00, zakończenie warsztatów drugiego dnia nie później niż o godzinie 14.00, podane godziny dotyczą zakwaterowania oraz opuszczenia miejsca warsztatów)

3. Zapewnienie w ramach usługi szkoleniowej:

 1) Kompetentnego wykładowcy mającego doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych warsztatów, w szczególnościw zakresie pomocy społecznej.

 2) Materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników (min. teczka, notes, długopis, skrypt z warsztatów).

 3) Noclegu (1 doba) w hotelu lub innym obiekcie hotelarskim o tożsamym standardzie dla 25-30 osób w pokojach jedno- i dwuosobowych. Miejsce noclegu powinno znajdować się nie dalej niż w odległości 50 km od Tucholi.

 4) Wyżywienia dla 25-30 osób składającego się z 1 kolacji, 1 śniadania, 2 obiadów (składającego się z trzech dań), serwisu kawowego (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) w czasie trwania warsztatów (2 dni) w obiekcie gastronomicznym znajdującym się w miejscu zakwaterowania, o którym mowa w ust. 3).

 5) Sali szkoleniowej umożliwiającej przeprowadzenie warsztatów znajdującej się w odległości nie większej niż 1 km od miejsca zakwaterowania, o którym mowa w ust. 3).

 6) Ubezpieczenia NNW uczestników warsztatów.

 7) Transportu uczestników warsztatów z Tucholi do miejsca zakwaterowania oraz z miejsca warsztatów do Tucholi.

 Termin realizacji

 16-17.11.2013 r.

 Forma płatności

 Przelew na podane konto bankowe

 Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

 Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Cena brutto 50%

Doświadczenie oferenta oraz wykładowcy 10%

Proponowany program (w tym miejsce zakwaterowania oraz przeprowadzenia szkolenia) 40%

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

04.11.2013 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 696 612 376

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: SZKOLENIE NR 13

Inne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi

Oferent zobowiązany jest załączyć:

1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce.

2. CV osoby prowadzącej szkolenie. 

3. Proponowany program szkolenia wraz z określeniem materiałów szkoleniowych. 

4. Prezentację propozycji miejsca zakwaterowania oraz przeprowadzenia warsztatów.

5. Ofertę cenową brutto za całość usługi złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny z zamawiającym).