Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Superwizja

13 lutego 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Superwizja

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tuchola, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola.

Tytuł projektu: Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE SUPERWIZJI INDYWIDUALNEJ DLA PSYCHOLOGA

Opis zamówienia:

– Superwizja z zakresu poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi;

– Superwizja w wymiarze 3 – 5 h miesięcznie;

– Superwizja przeprowadzana minimum raz w miesiącu.

Termin realizacji: marzec – listopad 2013 r.

Forma płatności: przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Kryteria oceny ofert:

– Cena brutto 50%;

– Doświadczenie oferenta oraz superwizora 50%.

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

05.03.2013 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola, tel/fax (052) 559 20 18, telefon komórkowy: 696 612 376, e-mali: pcprtuchola@wp.pl, (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Odpowiedź na zapytanie ofertowe: superwizja

Inne: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:

Oferent zobowiązany jest załączyć:

– dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu superwizji;

– CV osoby prowadzącej superwizję;

– ofertę cenową brutto za godzinę superwizji złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny z zamawiającym).