Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- materiały promocyjne

20 sierpnia 2012

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- materiały promocyjne

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Projekt: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna.

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: MATERIAŁY PROMOCYJNE

Opis zamówienia:

– wykonanie materiałów promocyjnych trwale ologowanych zgodnie z wymogami projektu;

– zaproponowanie zestawu różnych materiałów promocyjnych (np. notatniki, kubki, długopisy itp. w różnej ilości, zaproponowanej przez oferenta) w łącznej cenie 4.000,00 zł za całość.

Termin realizacji: wrzesień/październik 2012 r.

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– Cena 50%

– Atrakcyjność oferty 50%

Sposób realizacji: jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

29.08.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: materiały promocyjne

Inne: – Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych;

– Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.