Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- ewaluacja

30 kwietnia 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- ewaluacja

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu

Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia – Ewaluacja projektu

Opis zamówienia:

1. Przeprowadzenie ewaluacji projektu POKL pod względem zgodności z:

– Modelem realizacji usług o określonym standardzie w powiecie;

– Standard poradnictwa specjalistycznego dla rodzin z dziećmi;

– Standard specjalistycznego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi;

– Wnioskiem aplikacyjnym.

2. Ewaluacja dotyczy projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Domu Pomocy w Wysokiej „Przyjazna dłoń” oraz Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi.

3. Badaniami ewaluacyjnymi zostaną objęci:

– Pracownicy Zamawiającego oraz przedstawiciele partnerów (17 osób);

– Klienci korzystający ze specjalistycznego poradnictwa (min. 30 osób);

– Osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego (min. 20 osób);

– Przedstawiciele rodzin zastępczych z terenu powiatu tucholskiego (min. 10 osób).

4. W ramach badań powinny zostać wykorzystane następującego metody i techniki:

– Wywiad grupowy z pracownikami PCPR oraz przedstawicielami partnerów;

– Kwestionariusze ankiet (wypełniane przez klientów, osoby uczestniczące w szkoleniach, przedstawicieli rodzin zastępczych);

– Wywiady pogłębione (min. 10 z przedstawicielami grup określonych wyżej);

– Praca na dokumentach zastanych (analiza m.in. dokumentów dot. rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwa specjalistycznego, zakresów obowiązków, regulaminów) pod względem zgodności z dokumentami określonymi w pkt. 1.

– Inne ustalone w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wystąpi taka konieczność i obie strony umowy wyrażą zgodę.

5. Opracowanie dwóch raportów ewaluacyjnych częściowych (lipiec, wrzesień 2013) i jednego raportu końcowego (listopad 2013).

6. Ewaluacja prowadzona w siedzibie Zamawiającego.

7. Zamawiający zapewni warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające realizację wymaganych działań.

Termin realizacji

– Maj – Listopad 2013

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Kryteria oceny ofert:

– cena (75%);

– doświadczenie oferenta w zakresie ewaluacji projektów POKL (12,5%);

– doświadczenie oferenta w pracy w pomocy społecznej (12,5%).

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

10.05.2013 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: Ewaluacja

Wymagane załączniki

1. Wypełniony formularz ofertowy z podaną ceną brutto.

2. Oświadczenie o zapoznaniu i spełnianiu wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym.

3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta (w przypadku gdy usługa nie będzie realizowana przez oferenta osobiście wymagane są także dokumenty potwierdzające doświadczenie osób bezpośrednio przeprowadzających ewaluację).

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.