Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

20 stycznia 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu, Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ

Opis zamówienia

– przeprowadzenie szkolenia z zakresu przyjmowania/obsługi niepełnosprawnych klientów (w zakresie załatwiania spraw urzędowych);

– szkolenie dla 20-25 osób;

– Zamawiający zapewnia salę szkoleniową z wyposażeniem;

– szkolenie w Tucholi;

– wykonawca zostaje zobowiązany do: zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników, zaświadczeń o udziale w szkoleniu ologowanych zgodnie z wymaganiami zamawiającego, kompetentnego wykładowcy;

– szkolenie jednodniowe w wymiarze 5 godzin.

Termin realizacji: Pierwsza połowa lutego 2013 r.

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Cena brutto 50%, Doświadczenie oferenta oraz wykładowcy 25%, Proponowany program 25%

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

31.01.2013 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola tel/fax (052) 559 20 18, telefon komórkowy: 696 612 376, e-mali: pcprtuchola@wp.pl, (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: szkolenie nr 1

Inne: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi: Oferent zobowiązany jest załączyć:

– dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce;

– CV osoby prowadzącej szkolenie;

– proponowany program szkolenia;

– ofertę cenową brutto za całość szkolenia złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny z zamawiającym).