Zapytanie ofertowe nr 5/POKL 7.1.2/12 zgodne z zasadą konkurencyjności

20 lipca 2012

Zapytanie ofertowe nr 5/POKL 7.1.2/12 zgodne z zasadą konkurencyjności

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu w 2012 oraz w 2013 r.:

1. Operator koparko-ładowarki – 1 osoba,

2. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym – 2 osoby.

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki oraz kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z niezbędnymi badaniami lekarskimi, egzaminem oraz zaświadczeniem ukończenia kursów.

Kursy preferuje się aby zorganizować na terenie miasta Tuchola. W przypadku braku możliwości zorganizowania kursów na terenie miasta Tuchola Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zorganizowania kursów w innej miejscowości włącznie z kosztami transportu uczestników.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Termin realizacji: VIII2012 r. – IX.2012 r.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100%,

Sposób realizacji: Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty: do 13.08.2012 r. do godz. 11.00

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola, tel/fax (052) 559-20-18, (052) 559-20-41

e-mail: pcpr-ewanadolna@tuchola.pl

z dopiskiem: Aktywizacja zawodowa I zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zlecenie wg kryteriów podanych powyżej

Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Pani Ewa Nadolna