Zapytanie ofertowe nr 4/POKL 7.1.2/12 zgodne z zasadą konkurencyjności

12 lipca 2012

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL 7.1.2/12 zgodne z zasadą konkurencyjności

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Tytuł projektu: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych wraz z nadrukiem logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł projektu, na rok 2012.

Opis zamówienia:

1. Wykonanie materiałów promocyjnych trwale logowanych zgodnie z wymogami EFS oraz nazwą projektu.

2. Zaproponowanie materiałów promocyjnych maksymalnie 62,50 zł./komplet.

3. Materiały promocyjne między innymi: smycz, zestaw długopisów, notatnik itp.

Zamówienie obejmuje 34 kpl w/w materiałów promocyjnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji:

VIII.2012 r.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Cena towaru wraz z kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert:

1. Cena – 50%,

2. Atrakcyjność oferty – 50 %

Sposób realizacji: Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty: do 23.07.2012 r. do godz. 11.00

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, tel/fax (052) 559-20-18, (052) 559-20-41

e-mail: pcpr-ewanadolna@tuchola.pl

z dopiskiem: „Aktywizacja zawodowa I zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF