Zapytanie ofertowe nr 2/POKL 7.1.2/13 zgodne z zasadą konkurencyjności

15 kwietnia 2013

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL 7.1.2/13 zgodne z zasadą konkurencyjności

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Tytuł projektu: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych wraz z nadrukiem logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł projektu – na rok 2013.

Opis zamówienia:

– Wykonanie materiałów promocyjnych trwale logowanych zgodnie z wymogami EFS oraz nazwą projektu.

– Zaproponowanie materiałów promocyjnych maksymalnie 51,00 zł./komplet.

– Materiały promocyjne między innymi: smycz, zestaw długopisów, notatnik itp.

Zamówienie obejmuje 39 kpl w/w materiałów promocyjnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji:

V-VI.2013 r.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Cena towaru wraz z kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert:

1. Cena – 50%,

2. Atrakcyjność oferty – 50 %

Sposób realizacji: Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty:

do 08.05.2013 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, tel/fax (052) 559-20-18, (052) 559-20-41 e-mail: pcpr-ewanadolna@tuchola.pl z dopiskiem: ?Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym,

tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data i miejsce: …………………………..

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej ……………………………..