Zapytanie ofertowe nr 1/POKL 7.1.2/12 zgodne z zasadą konkurencyjności

18 maja 2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL 7.1.2/12 zgodne z zasadą konkurencyjności

PC.3660. 8 .2011

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL 7.1.2/12 ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla 34 uczestników projektu w 2012 r. oraz 35 uczestników projektu w 2013 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Usługa cateringowa:

a) przygotowanie zestawów obiadowych dla UP na zajęcia: w 2012 r. min. 300 zestawów obiadowych, w 2013 r. min. 320 zestawów obiadowych;

b) ilość obiadów uzależniona będzie od ilości zajęć dla UP w 2012 r. oraz 2013 r.

c) dowiezienie obiadów na miejsce wskazane przez zamawiającego (teren miasta Tuchola);

d) przygotowanie stołów i zapewnienie naczyń do podania poczęstunku (dopuszcza się naczynia jednorazowe);

e) bieżące sprzątanie brudnych/zużytych naczyń;

f) uprzątnięcie sali po poczęstunku.

2. Zestaw obiadowy powinien składający się z II dania oraz napoju do zestawu.

Termin realizacji:

VI.2012 r. – XI.2012 r.

IV.2013 r., – XI.2013 r.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Atrakcyjność oferty – 40%

2. Cena ofertowa – 60 %

Sposób realizacji: Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty:

do 05.06.2012 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do PCPR)

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: ewanadolna@vp.pl

z dopiskiem: projekt systemowy ?Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

sposób przygotowania oferty: W formie dokumentów – zgodnie z załączonymi wzorami

załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego

Dodatkowe informacje: dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

nr 2/POKL 7.1.2/12

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/POKL7.1.2/12 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi

w Zapytaniu ofertowym.

Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem przeprowadzenie kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć:

Usługa cateringowa: zestaw obiadowy

Łączna cena brutto za 1 zestaw w 2012 r.: ????????.

Łączna cena brutto za 1 zestaw w 2013 r.: ???????.