Zapytanie ofertowe nr 1/POKL 7.1.2/12 zgodne z zasadą konkurencyjności

18 maja 2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL 7.1.2/12 zgodne z zasadą konkurencyjności

PC.3660.4.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL 7.1.2/12 ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Przedmiot zamówienia:

1. Przewóz uczestników projektu na turnus rehabilitacyjny (34 os.-2012, 35os-2013) oraz odbiór uczestników projektu po turnusie rehabilitacyjnym.

2. Przewóz uczestników projektu na planowany w projekcie wyjazd/spotkanie integracyjne – wycieczki min. 1-dniowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przewóz uczestników projektu na turnus rehabilitacyjny – miejsce zostanie wskazane w terminie późniejszym oraz odbiór grupy po zakończeniu turnusu (turnus rehabilitacyjny trwać będzie 14 dni w 2012 r. oraz w 2013 r.) Turnus może odbyć się terenie całego kraju.

2. Przewóz uczestników projektu na planowany w projekcie wyjazd/spotkanie integracyjne w formie wycieczki objazdowej lub spotkania integracyjnego. Planuje się min. 2 wycieczki 1-dniowe.

Termin realizacji: W ciągu całego roku kalendarzowego 2012/2013

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Standard usługi 40%

2. Cena ofertowa 60%

Sposób realizacji: W ciągu całego roku kalendarzowego 2012/2013.

Termin składania oferty:

do dnia 05.06.2012 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do PCPR)

Sposób składania oferty

(na adres mailowy, pocztą lub osobiście):

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola, tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: ewanadolna@vp.pl

z dopiskiem: projekt systemowy pt. ?Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Sposób przygotowania oferty:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych z podziałem na zadania lub rok realizacji.

2.W ofercie należy podać cenę brutto za 1 km na 2012/2013.

3. W formie dokumentów – zgodnie z załączonymi wzorami.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego.

3. Oświadczenie

Dodatkowe informacje:

1. Przewóz osób odbywać się może wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005, nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i innymi przepisami związanymi z przewozem osób, ustawa o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007, nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

2. Wykonawca musi zapewnić pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny (w autokarze musi znajdować się WC – wskazać).

3. W przypadku awarii autobusu wykonawca zapewnia uczestnikom podróż innym pojazdem.

4. Terminy oraz godziny wyjazdów podane zostaną przez koordynatora projektu na min. 7 dni przed wyjazdem.

5. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu – Pani Ewa Nadolna.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

nr 1/POKL 7.1.2/12

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POKL7.1.2/12 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi

w Zapytaniu ofertowym.

Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem przeprowadzenie kompleksowej usługi transportowej:

Usługa transportowa na lata 2012/2013 dla uczestników projektu systemowego.

Cena brutto za 1 km/2012 r. – ????????..

Cena brutto za 1 km/2013 r. – ???????…..

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

nr 1/POKL 7.1.2/12

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania usługi realizacji zadań wskazanych

w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.7.1.2/12 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

niniejszym oświadczam, że spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym

nr 1/POKL.7.1.2/12, a w szczególności-należy dołączyć:

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego przez Zamawiającego postępowania Zapytania ofertowego nr 1/POKL.7.1.2/12.