Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych 

24 października 2013

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, podmioty III sektora, podmioty gospodarcze oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału

 w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu tucholskiego” na 2014 rok.

 Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 1) bezrobotne,

 2) nieaktywne zawodowo,

 3) zatrudnione (liczba osób zatrudnionych nie może stanowić więcej niż 50% grupy docelowej)

 mające, w chwili przystąpienia do projektu, więcej niż 15 lat i mniej niż 64 lata (osoby w wieku powyżej 64 lat mogą wziąć udział w projekcie tylko w celu przygotowania do podjęcia zatrudnienia) zagrożone wykluczeniem społecznym (zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.) i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W projekcie mogą wziąć udział także osoby z otoczenia Beneficjentów Ostatecznych, pod warunkiem, że ich udział będzie powiązany z udzieleniem wsparcia osobie zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 Beneficjentami projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu tucholskiego”

 w 2014 roku będzie 17 osób, w szczególności osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 15 – 30 lat.

 W ramach działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu w 2014 roku planuje się:

 1. Wsparcie psychologiczne.

 2. Wsparcie doradcy zawodowego.

 3. Podniesienie kompetencji zawodowych, poprzez organizację kursów i szkoleń.

 4. Działania o charakterze społecznym i integracyjnym.

 5. Staże zawodowe.

 6. Zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.

 Formy wsparcia zostaną indywidualnie dobrane dla każdego uczestnika projektu, tak by zapewnić jak najwyższą efektywność wydatkowanych środków.

 Zależy nam w szczególności na poznaniu Państwa zdania na temat proponowanych form wsparcia, propozycji działań integracyjny, tematów kursów i szkoleń, barier napotykanych przez potencjalnych Beneficjentów, z uwzględnieniem tych dotyczących osób niepełnosprawnych.

 Zapraszamy do zgłaszania opinii, uwag i propozycji do przestawionych założeń do dnia 13.08.2013 r. w jeden z następujących sposobów:

 1. Pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89-500 Tuchola

 2. Pocztą elektroniczną na adres: pcprtuchola@wp.pl.

 3. Faksem na numer: 052 559 20 18.

 Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPR, pod numerem telefonu: 052 559 20 18 lub na stronie internetowej organizatora konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu http://www.ropstorun.pl/ w zakładce „Projekty systemowe”.

 Informacje o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej PCPR www.pcpr.tuchola.pl.