Zakończenie projektu „Rodzina w Centrum3”

16 stycznia 2024

Zakończenie projektu „Rodzina w Centrum3”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi dnia 31 grudnia 2023 roku zakończyło realizację projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt był realizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Toruniu oraz wszystkimi powiatami grodzkimi i ziemskimi województwa kujawsko-pomorskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi serdecznie dziękuje Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego za życzliwość oraz Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Toruniu za merytoryczne i bardzo duże zaangażowanie w realizację tego ważnego projektu. Dziękujemy również innym Partnerom, Wykonawcom usług wsparcia oraz uczestnikom projektu za współpracę! To był dobrze wykorzystany czas, w którym zrealizowano bardzo dużą ilość różnorodnego wsparcia dla rodzin z dziećmi.

Zapraszamy do dalszej współpracy w kolejnej edycji projektu pn. „Rodzina w Centrum Etap I” w ramach Osi Priorytetowej 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Szczegóły już wkrótce!

SKAN