Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr PC.361.7.2019