WAŻNA INFORMACJA!

13 marca 2020

WAŻNA INFORMACJA!

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. poz. 374 z 2020 r.), mając na uwadze bezpieczeństwo wynikające z analizy sytuacji w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem wprowadza się następujące zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa wśród pracowników, w rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych osób korzystających z usług jednostki:

  • zawiesza się udział pracowników we wszystkich szkoleniach, konferencjach spotkaniach i imprezach/wydarzeniach krajowych,
  • zawiesza się organizację zajęć grupowych organizowanych przez Centrum zarówno w ramach działań statutowych jak i projektowych,
  • wszystkie wyjścia na zewnątrz jednostki są uzgadniane każdorazowo z kierownikiem Centrum,
  • zawiesza się urlopowania dzieci i spotkań rodzin biologicznych z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego;
  • zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum przemieszczania się rodzin zastępczych;