Uwaga! Zmiana zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności- kserokopiarka

19 sierpnia 2012

Uwaga! Zmiana zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności- kserokopiarka

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: KSEROKOPIARKA

Opis zamówienia:

– sprzedaż kolorowej kserokopiarki (maksymalna cena 10.000,00 zł brutto);

– orygilinalna szafka pod kserokopiarkę;

– obługiwane formaty A6 – A3;

– funkcja dupleks;

– urządzenie nowe;

– drukarka i skaner sieciowy z możliwością podłączenia kilku stanowisk (liczba stanowisk będzie stanowiła element atrakcyjności).

Termin realizacji: WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2012 R.

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Koszt dostawy i instalacji w siedzibie zamawiającego w cenie.

Kryteria oceny ofert:

– Cena (50%)

– Atrakcyjność oferty (50%)

Sposób realizacji: Jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 29.08.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: kserokopiarka.

INNE: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH