Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

01 stycznia 2012

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, iż w związku z tym, że dnia 01.01.2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zmieniły się przepisy dotyczące przyznawania pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, rodziny zastępcze mają prawo zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenia na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., czy też na podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Sprawy o wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na wniosek osoby otrzymującej te świadczenia.

Wniosek składa się w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

W przypadku niezłożenia wniosku w w/w terminie, zostaną zastosowane przepisy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.