Szkolenie: „Aspekty współpracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

10 czerwca 2013

Szkolenie: „Aspekty współpracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu

Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie

i integracja społeczna

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia

SZKOLENIE PT. „PRAKTYCZNE ASPEKTY WSPÓŁPRACY KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Z ASYSTENTEM RODZINY BIOLOGICZNEJ”

Opis zamówienia

Przeprowadzenie szkolenia na temat praktycznych aspektów współpracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z asystentem rodziny biologicznej;

Szkolenie dla 30 osób;

Zamawiajacy zapewnia salę szkoleniową z wyposażeniem;

Szkolenie w Tucholi;

Wykonawca zostaje zobowiązany do: zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników, zaświadczeń

o udziale w szkoleniu ologowanych zgodnie z wymaganiami zamawiającego, kompetentnego wykładowcy;

Szkolenie jednodniowe.

Termin realizacji

Czerwiec/lipiec 2013 r.

Forma płatności

Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy

(jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Cena brutto 50%

Doświadczenie oferenta oraz wykładowcy 25%

Proponowany program 25%

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

21.06.2013 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 696 612 376

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

i integracji społecznej”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: SZKOLENIE NR 5

Inne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi

Oferent zobowiązany jest załączyć:

Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce;

CV osoby prowadzącej szkolenie;

Proponowany program szkolenia;

Ofertę cenową brutto za całość szkolenia złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny

z zamawiającym).