„Samodzielność-Aktywności-Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta.

10 maja 2022

„Samodzielność-Aktywności-Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta.

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił zatwierdzenie programu „Samodzielność-Aktywności-Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta.

Program ma na celu wsparcie niepełnosprawnych absolwentów w najmie lokalu mieszkalnego w miejscu aktywności zawodowej.

Najważniejsze informacje na temat programu:

 • program kierowany jest do osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu równoważnym), z zastrzeżeniem pkt 2)
 • w przypadku osób posiadających orzeczenie wydane z powodu dysfunkcji narządu słuchu
  o dofinansowanie mogą ubiegać się także osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym);
 • o dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się pełnoletni (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych)absolwenci szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub wyżej, którzy ukończyli w nich naukę nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • program kierowany jest do osób poszukujących zatrudnienia lub pracujących (w rozumieniu programu);
 • maksymalny okres dofinansowania wynosi 36 miesięcy, przy czym wysokość dofinansowania zmniejsza się z każdym kolejnym rokiem umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a jednostką samorządu (100% kwot, o których mowa w pkt. 11) w pierwszym roku, 70% w drugim, a 40% w trzecim roku);
 • Beneficjent przynajmniej od 13 miesiąca trwania umowy zawartej z jednostką samorządu musi być zatrudniony (w rozumieniu programu). Maksymalna przerwa w zatrudnieniu w tym okresie może wynosić 6 miesięcy (w przypadku udokumentowanego aktywnego poszukiwania pracy) lub 2 miesiące (w przypadku braku aktywnego poszukiwania pracy);
 • dofinansowanie można otrzymać do kosztów czynszu najmu lokalu mieszkalnego oraz do kosztów opłat związanych z eksploatacją tego mieszkania;
 • umowa najmu może obejmować wynajem mieszkania, domu jednorodzinnego lub części tych lokali spełniające indywidualne kryteria dostępności dla Beneficjenta;
 • w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego z innymi osobami na każdego najemcę nie może przypadać mniej niż 20 m2, a w umowie najmu muszą figurować dane Beneficjenta programu;
 • umowa pomiędzy Beneficjentem a wynajmującym musi być zawarta w formie pisemnej a opłaty za wynajem muszą być dokonywane w formie przelewu na rachunek bankowy wynajmującego;
 • wysokość dofinansowania jest zróżnicowana czasowo i terytorialnie oraz zależy od niepełnosprawności Beneficjenta (osoby poruszające się na wózkach otrzymują wyższe dofinansowanie), na dzień 10.05.2022 r. dofinansowanie do wynajmu mieszkania w powiecie tucholskim wyniosłaby maksymalnie w pierwszym roku obowiązywania umowy 1.787,06 zł w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a w przypadku pozostałych Beneficjentów programu 1.316,78 zł;
 • wysokość dofinansowanie nie może przekraczać kwot wynikających z umowy pomiędzy Beneficjentem a wynajmującym;

Informację o terminach składania wniosków oraz o pozostałych procedurach zamieścimy na naszej stronie internetowej w momencie podania ich przez PFRON.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie PFRON: https://bit.ly/3LZXYfe

Osoby wstępnie zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w ramach programu prosimy o kontakt z PCPR osobiście, telefonicznie (52 559 2010) lub pocztą elektroniczną – pcprtuchola@wp.pl