Samodzielność-Aktywność-Mobilność! – przypomnienie o możliwości składania wniosków

08 lutego 2024

Samodzielność-Aktywność-Mobilność! – przypomnienie o możliwości składania wniosków

Przypominamy o możliwości składania wniosków w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” na dofinansowanie zamiany mieszkania oraz wynajmu mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach programów PFRON „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta”.

Program „Dostępne mieszkanie” umożliwia uzyskanie dofinansowania do zamiany mieszkania z barierami na mieszkanie bez barier. Działanie dedykowane jest osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (lub równoważnym), które poruszają się przy pomocy wózka inwalidzkiego i zamieszkują w mieszkaniu z barierami architektonicznymi (trzeba dysponować tytułem prawnym do lokalu). W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do różnicy pomiędzy ceną sprzedaży posiadanego mieszkania a ceną zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od lokalizacji mieszkania nabywanego, przykładowo zakup mieszkania w Tucholi może być dofinansowany w I kwartale 2024 r. do kwoty 87.345,00 zł.     

Program „Mieszkanie dla absolwenta” umożliwia otrzymanie dofinansowania do kosztów wynajmu mieszkania w miejscowości realizacji aktywności zawodowej. Program dedykowany jest dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku osób posiadających dysfunkcję narządu słuchu – także umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo, by skorzystać z dofinansowania, trzeba być absolwentem (szkoły dowolnego typu), który ukończył szkołę w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub opuszczać pieczę zastępczą. Dofinansowaniem objęte są wszelkie koszty związane z wynajmem mieszkania (czynsz, odstępne, media), a maksymalny okres wsparcia może wynosić 36 miesięcy (planowane jest wydłużenie tego okresu do 60 miesięcy). Wysokość dofinansowania uzależniona jest lokalizacji wynajmowane mieszkania i ulega stopniowemu zmniejszeniu w miarę realizacji umowy, przykładowo do wynajmu mieszkania w Tucholi, dla osoby z niepełnosprawnością poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego w pierwszym roku realizacji umowy dofinansowanie wynosi do 2.213,00 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest podjęcie zatrudnienia i utrzymanie go przez okres co najmniej 1,5 roku w okresie od 13 do 36 miesiąca realizacji umowy. 

Wniosku w przypadku obu wyżej wymienionych programów składa się tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek należy kierować do samorządu powiatowego właściwego pod względem aktualnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.