Raport z konsultacji społecznych

05 listopada 2013

Raport z konsultacji społecznych

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU

 „AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW POWIATU TUCHOLSKIEGO”

 NA 2014 ROK

 NAZWA PROJEKTU: „AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW POWIATU TUCHOLSKIEGO”

 DZIAŁANIE: PODDZIAŁANIE 7.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

 TERMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH: 30.08.2013 – 13.08.2013

 JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONSULTACJE: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI

 FORMA UPUBLICZNIENIA KONSULTACJI: STRONA INTERNETOWA WWW.PCPR.TUCHOLA.PL, GABLOTA PCPR W TUCHOLI

 PODMIOTY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH: BRAK OGRANICZNEŃ

 CEL KONSULTACJI: DIAGNOZA POTRZEB SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W PROJEKCIE SYSTEMOWYM PCPR W ROKU 2014

 WYNIK KONSULTACJI: DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OPINIA DOTYCZĄCA PROJEKTU

 UWAGI: W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTODAWCA TWORZĄC ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU KIEROWAĆ SIĘ BĘDZIE WYNIKIEM KONSULTACJI PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY TWORZONIA PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.4 ORAZ OPINIAMI KLIENTÓW CENTRUM ZEBRANYMI PODCZAS DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM