Problemy społeczne 2021

16 listopada 2021

Problemy społeczne 2021

1. Jak ocenia Pan/Pani warunki socjalno-bytowe mieszkańców w powiecie tucholskim?

2. Jak ocenia Pan/Pani intensywność występowania problemów społecznych w powiecie tucholskim?

3. Jakie są główne przyczyny problemów społecznych mieszkańców powiatu powodujące trudne warunki życia? (proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)

4. Czy Państwa zdaniem na terenie powiatu jest dużo osób ubogich?

5. Jakie są Pana/Pani zdaniem najczęstsze przyczyny popadania w ubóstwo? (proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)

6. Jaka jest Pana/Pani zdaniem skala uzależnień na terenie powiatu?

7. Jakie są przyczyny występowania problemu uzależnień na terenie powiatu? (proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)

8. Z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne? (proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)

9. Z jakimi trudnościami spotykają się osoby starsze? (proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)

10. Czy na terenie powiatu występują zjawiska przemocy domowej?

11. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży można dostrzec na terenie powiatu? (proszę zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi)

12. Jakie działania w Pana/Pani opinii poprawiłyby sytuację rodzin w lokalnej społeczności? (proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)

13. Proszę ocenić jakie działania przyczynią się do rozwiązania problemów społecznych na terenie powiatu? (w skali od 1- (mało ważne) do 10- (bardzo ważne) oceń, na ile ważne są poszczególne zadania)

1) Wsparcie asystenta rodziny dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 

2) Bezpłatne poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne

3) Stworzenie i wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poradnictwo i działania interwencyjne

4) Profilaktyka uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży

5) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

6) Zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych

7) Szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych dla osób bezrobotnych

8) Organizacja imprez integracyjnych mających na celu aktywizację środowisk lokalnych

9) Likwidacja barier architektonicznych w instytucjach publicznych

10) Utworzenie większej ilości miejsc pracy dla osób bezrobotnych

11) Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych

12) Zwiększenie pomocy specjalistycznej dla osób niepełnosprawnych

13) Wspomaganie kształcenia, dokształcania i rozwijania zainteresowań osób starszych

METRYCZKA

Płeć:

Wiek:

Wykształcenie:

Status zawodowy: