Pytania do zapytania ofertowego- ewaluacja

13 maja 2013

Pytania do zapytania ofertowego- ewaluacja

PYTANIE 1: Proszę o Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie.

PYTANIE 2: Proszę o Standard poradnictwa specjalistycznego dla rodzin z dziećmi.

PYTANIE 3: Proszę o Standard specjalistycznego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych

i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1,2,3: Model oraz standardy dostępne są na stronie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w zakładce Standardy usług i modele instytucji – http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/?id=1&m=1. Wysyłamy je także w załącznikach.

PYTANIE 4: Jakie instytucje są partnerami?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4: Partnerami w projekcie są Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej „Przyjazna dłoń” oraz Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi.

PYTANIE 5: Jakie są cele, rezultaty i wskaźniki projektu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5: Projekt „Tworzenie standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej” jest projektem pilotażowym, do którego nie mają zastosowania wszystkie procedury obowiązujące dla projektów konkursowych czy systemowych, a PCPR nie jest Beneficjentem w rozumieniu projektowym. Cele, rezultaty i wskaźniki określone są w standardach poradnictwa (rozdział monitoring i ewaluacja) i modelu. Natomiast równie ważnym celem ewaluacji jest ocena zgodności wdrożenia standardów i modelu w PCPR w Tucholi z założeniami określonymi w dokumentach (tj. standardach i modelu oraz wniosku aplikacyjnym). Raporty z ewaluacji będą stanowiły podstawę do opracowania zbiorczego raportu przez PCPR zawierającego wskazówki do zmian legislacyjnych.

Uwaga ogólna: w tej chwili prowadzony jest monitoring wdrażania modelu i standardów usług, firma przeprowadzająca ewaluacje będzie mogła wykorzystać zebrane do tej pory dokumenty.